Posta Shqiptare Postage Rates

(There is no changes of The Posta Shqiptare Postage Rates in 2018.)


The following Posta Shqiptare Postage Rates cover domestic postal, EMS, special services, parcel and etc,.

Accepting fees for domestic postal items simple and ordered

TARIFA E PRANIMIT TE OBJEKTEVE POSTARE PER BRENDA VENDIT  TE THJESHTA E TE POROSITURA

Lidhja 1/1

Lloji i objektit Pesha  ne gram E thjeshte E porositur
 1.Letra deri 20 40 70
21-50 50 80
51-100 55 85
101-250 60 90
251-500 70 100
501-1000 75 105
1001-2000 80 110
2.Kartolina e kartpostale    20  

TARIFA E PRANIMIT TE SHTYPSHKRIMEVE  PER BRENDA VENDIT
Lidhja 1/2

Lloji i objektit Pesha ne gr  E thjeshte E porositur
Shtypshkrime deri 50 20 50
51-100 30 60
101-250 40 70
251-500 50 80
501-1000 60 90

Shenim:Mbi 1000 gr deri 5 kg per cdo 1000 gr ose pjese te tij merret nje tarife shtese prej 30 lek

TARIFA PER LETRAT ME VLERE
Lidhja 1/3

Lloji i objektit Vlera

e

deklaruar

Pesha ne Lek
 Letra me vlere deri 20gr 21-50gr 51-100gr 101- 250gr 251-500gr 501-1000gr
50-100 40 40 50 60 70 80
101-250 50 50 60 70 80 90
251-500 70 70 80 90 100 110
501-1000 80 80 90 100 110 120

Shenim: Mbi 1000 lek deri 10000 lek per cdo 1000 lek ose pjese te tij merret nje tarife shtese prej 50 lek.

TARIFA E PRANIMIT TE PAKETAVE PER BRENDA VENDIT

Lidhja 1/4

    Lloji i objektit   Pesha  ne gram E thjeshte E porositur
Paketa te vogla 250 50 80
251-500 60 90
501-1000 80 110
1001-2000 200 230

Shenim: Tarifat e pranimit te cekogramave deri 7000 gr per brenda vendit jane pa pagese
Cekogramat pranohen pa pagese kur ato behen nga te verberit me kusht qe keto te dergohen nga nje institut

TARIFA E PRANIMIT TE KOLIPOSTAVE PER BRENDA VENDIT

Lidhja 1/5

Koliposta te zakonshme Pesha Tarifa Koliposta kaba Pesha  Tarifa ne Lek
1 kg 60 1 kg 80
1-3 kg 90 1-3 kg 100
3-5 kg 100 3-5 kg 130
5-10 kg 130 5-10 kg 150
10-15 kg 150 10-15 kg 180
15-20 kg 170 15-20 kg 200

OBJEKTE SIPAS SHKALLES SE PESHAVE
Lidhja 1

Ne Lek

Objekte sipas shkalles

se peshave

K O N T I N E N T E T
   EUROPE       AZI   AFRIKE AMERIKE

AUSTRALI

deri 1kg 2000 2500 2500 3000
1-3 kg 2500 3000 3000 3500
3-5 kg 3000 3500 3500 4000
5-10kg 3500 4500 4500 5000
10-15kg 4500 5500 5000 6000
15-20kg 5500 6500 6000 7500

TABELA E PRANIMIT TE  THASEVE SPECIAL “M” PER BRENDA VENDIT
Lidhja 1/7

Pesha ne kg Tarifa
 Deri 5 kg 100
 5 – 10 kg 120
 10 -15kg 150
 15 -20kg 200
 20 – 30kg 250

URDHER PAGESAT E BRENDSHME
Lidhja 1/8

EMERTIMI Tarifa ne lek
U-pagesa brendshne
 deri 1000 90
1001-2500 110
2501-5000 180
5001-10000 350
10001-20000 400
20001-50000 500
50001-100000 600

Shenim : Urdher pagesat telegrafike pranohen me tarifat e UPP-ve sipas
shkallezimeve te mesiperme  duke shtuar 20 lek dhe merret dhe tarifa e telegramit sipas numrit te fjaleve.

TARIFA E OBJEKTEVE TE POROSITURA NDERKOMBETARE NE RRUGE TOKESORELidhja 1/9

Lloji i sherbimit te vecante Tarifa ne lek
Objekt i porositur 150

TARIFA E PRANIMIT TE OBJEKTEVE POSTARE PER JASHTE SHTETIT QE VIJOHEN NE RRUGE TOKESORE
Lidhja 1/10

   Lloji i objektit   Pesha   ne gram    Tarifa ne lek
Letra te thjeshta

 

deri 20 60
21-50 80
51-100 120
101-250 270
251-500 520
501-1000 1000
1001-2000 1500
 Kartpostale e kartolina   30

TARIFAT E SHTYPSHKRIMEVE
Lidhja 1/11

  Nr      Objekte postare sipas peshave   Tarifa
1 Shtypshkrime me peshe           deri 20 gr 50
2 Shtypshkrime me peshe              21-50 gr 70
3 Shtypshkrime me peshe            51-100 gr 100
4 Shtypshkrime me peshe           101-250 gr 250
5 Shtypshkrime me peshe           251-500 gr 350
6 Shtypshkrime me peshe         501-1000 gr 900
7 Shtypshkrime me peshe        1001-2000 gr 1300

Shenim: Shtypshkrimet pranohen me peshe deri ne 5 kg. Per cdo 1000 gr ose pjese 2000 gr.,
merret nje tarife shtese prej 700 lek, te 1000 gramshit mbi 2000 gr merret nje tarife shtese prej 700 lek.

TARIFA E PRANIMIT TE PAKETAVE TE VOGLA  PER JASHTE SHTETIT QE VIJOHEN NE RRUGE TOKESORE
Lidhja 1/12

Lloji i objektit     Pesha ne gr  Tarifa e thjeshte ne Lek
Paketa te vogla deri 100 130
101-250  270
251-500  450
501-1000 850
1001-2000 1400

TARIFA E PRANIMIT TE THASEVE SPECIAL “M”
Lidhja 1/13

Nr. Objekte postare sipas peshave  Tarifa e thjeshte
1 Thase special “M” deri ne 5 kg 1500
2 Thase special “M”         5-10 kg 2700
3 Thase special “M”        10-15 kg 4200
4 Thase special “M”        15-20 kg 6000
5 Thase special “M”        20-30 kg 8000

TARIFA E PRANIMIT PER URDHERPAGESA Lidhja 1/14

Lloji i objektit Vlera ne Lek Tarifa ne Lek Lloji i bjektit Vlera ne Lek Tarifa ne Lek
Llogari rrjedhese
Per urdherpagesa deri 10000 400    deri ne 50000 650
10001-20000 550 50001-100000 750
20001-30000 650 100001-200000 900
30001-40000 800 200001-300000 1050
40001-50000 900 300001-400000 1200
50001-100000 1050 400001-500000 1300

Autorizim pagimi 100 lek.
Rivendosje ne afat 100 lek.
Lajmerim pagimi per UPPN nderkombetare 50 lek.
Lajmerim regjistrimi per urdher xhirimi nderkombetar 100 lek.
Komision per konvertim valute te huaj ne lek dhe nga lek ne valute 1% te shumes, por jo me pak se 100 lek.

TARIFA E PRANIMIT PER OBJEKTE TE POROSITURA BRENDA VENDIT
Lidhja 1/15

Nr. Lloji i sherbimit Tarifa ne Lek
1 Objekt i porositur brenda vendit 30

TARIFA E PRANIMIT PER KOLIPOSTE ME VLERE TE DEKLARUAR
Lidhja 1/16

Vlera ne lek 
Lloji i objektit Peshane kg  deri 2500  2500-5000  5000-10000  10000-25000 5000-50000
Koliposta  me

vlere te deklaruar

1 kg 70 80 100 140 180
1-3 kg 100 110 120 160 200
3-5 kg 140 150 140 220 220
5-10 kg 180 200 160 270 240
10-15 kg 220 230 180 320 300
15-20 kg 250 260 200 360 350

Shenim: Kur kolite  me vlere te deklaruar terhiqen tek derguesi paguhet tarifa
shtese sipas lidhjes2/10

TARIFA PER OBJEKTET EPOROSITURA AJRORE NDERKOMBETARE

Nr. Lloji i sherbimit te vecante Tarifa 150

TARIFAT E SHERBIMEVE TE VECANTA PER SHERBIMET POSTARE NDERKOMBETARE

          Nr. Lloji i sherbimit te vecante    Tarifa  ne lek
1         Objekt I porositur nderkombetar ajror & toksor 150
2         Ekspres 200
3         Lajmerim marrje ne kohen e postimit te objektit 80
4         Lajmerim marrje mbas postimit te objektit 130
5         Dorezim marresit ne dore 50
6         Lajmerim mos dorezimit te objektit 60
7         Kerkese kthimi, ndryshim drejtimi objekti 160
8         Reklamacion per objekte te porositura 120
9         Postrestant per objektet e postes se letrave per jashte 20
10         Magazinim per kolipostat e zakonshme per cdo dite 30
11         Magazinim per kolipostat e zakonshme me vl deklaruar 60
12         Njoftim per mberritje koliposte 50
13         Riamballazhim te kolipostes deri 5 kg 120
14         Riamballazhim te kolipostes 5-10 kg 250
15         Riamballazhim te kolipostes 10-20 kg 350
16         Njoftim per mberritje paketa te vogla 30

TARIFA E PRANIMIT PER OBJEKTET E POSTES SEKRETE
              Lidhja 2/8

Pesha (ne gram)       Tarifa
   
Per objekte me peshe 21-50 gr 130
Per objekte me peshe 51-100 gr 150
Per objekte me peshe 101-250 gr 180
Per objektet me peshe 251-500 200
Per objekte me peshe 501-1000 gr 230
Per objekte me peshe 1001-2000 gr 250

Shenim: Per objekte mbi 2000 gr do te tarifohet nje shtese prej 200 leke per cdo 1000 gr ose
pjese te 1000 gramshit 

TARIFA E PRANIMIT TE KOLIPOSTAVE QE VIJOHEN NE RRUGE AJRORE    PER JASHTE SHTETIT
Lidhja 2/19

Lloji i objektit     Pesha    EUROPE AZI AFRIKE    AMERIKE
   Koliposte   AUSTRALI
  deri  1kg 2500 3000 3000 3500
  1-3 kg 3000 4500 4000 5000
  3-5 kg 3500 6000 5500 7000
  5-10 kg 5000 7500 7000 9500
  10-15 kg 6000 10500 10000 12500
  15-20 kg 7500 15500 14500 16500

TARIFAT E PRANIMIT TE URDHER DERDHJE DETYRIMEVE BRENDA VENDIT
Lidhja 2/21

      Lloji i objektit      Vlera ne lek     Tarifa ne lek
Urdher derdhje detyrimi deri 5000 120
5001-25000 200
25001-100000 300
100001-250000 700
250001-500000 1000
500001-1000000 1300

TARIFAT E SHERBIMIT TE POSTES DIREKTE ME ADRESE

PESHA Tarifa 1-1000 cope Tarifa 1001-10000 cope Tarifa 10001-50000 cope Tarifa 50001-100000 cope Tarifa 100001-200000 cope Tarifa 200001-500000 cope
0-20gr 40 30 28 26 24 22
21-50gr 50 32 30 28 26 24
51-100gr 55 35.00 33 31 29 27
101-250gr 60 39 37 35 33 30
251-500gr 70 44 42 40 38 36
501-1000gr 75 48 47 46 45 44
1001-2000gr 80 58 56 55 53 50

Fee Services EMS

NR PESHA gr ZONA I TARIFA LEKE ZONA II TARIFA LEKE ZONA III TARIFA LEKE ZONA IV TARIFA LEKE ITALIA
1 deri 250 gr 3000 3600 4200 6000 2500
2 251-500 3500 4200 4800 7500 2500
3 501-1000 4250 4800 5700 8250 4250
4 1001-1500 5000 5400 6750 9750 5000
5 1501-2000 5850 6000 7500 10800 5850
6 2001-2500 6500 7200 8250 12750 6500
7 2501-3000 7000 7800 9000 14700 7000
8 3001-3500 7550 8400 9750 16350 7550
9 3501-4000 8250 9300 11250 17700 8250
10 4001-4500 8600 10050 12000 19350 8600
11 4501-5000 9000 10800 12750 20850 9000
12 5001-5500 9450 11550 13500 21750 9450
13 5501-6000 9750 12000 14400 23250 9750
14 6001-6500 10000 12600 15000 24750 10000
15 6501-7000 10500 13200 15750 26250 10500
16 7001-7500 10950 13800 16500 27000 10950
17 7501-8000 11250 14250 17250 27750 11250
18 8001-8500 11700 14850 17850 28500 11700
19 8501-9000 12150 15450 18750 29250 12150
20 9001-9500 12750 15900 19500 30000 12750
21 9501-10000 13500 16500 20250 30750 13500
Per peshen nga 10kg-20kg per çdo 1 (nje) kg shtese mbi 10kg tarifat do te jene si me poshte:
22 10000-20000 980 leke / kg 1230 leke / kg 1680 leke / kg 2240 leke / kg 980 leke / kg

Fees for special services for postal facilities for domestic parcel

Lidhja 2/10
Nr.   Lloji i sherbimit te vecante Tarifa ne Lek
1 Ekspres 50
2 Lajmerim marje ne kohen e postimit te objektit me kthim te porositur 30
3 Lajmerim marrje pas postimit te objekteve 20
4 Lajmerim marrje me komunikim gjyqi 30
5 Dorezim marresit ne dore 20
6 Lajmerim mos dorezim objekti 20
7 Kerkese kthimi, ndryshim drejtimi te objekteve 40
8 Reklamim per objekte te porositura, koliposta, UPP 50
9 Pajtim me kutite postare te mbyllura me celes cdo muaj 200
10 Leshim dublikat per deftesa te sherbimit postar 20
11 Magazinim per kolipostat e zakonshme per cdo dite . 30
12 Magazinim per kolipostat me vlere te deklaruar per cdo dite 50
13 Njoftim mberritje per kolipostat 30
14 Riamballazhim kolipostash deri ne 5 kg 40
15 Nga 5-10 kg 70
16 Nga 10 – 20 kg 100
17 Terheqja e objekteve ose dergesave ne adresen e derguesit brenda qytetit. 100

Charge admission to facilities for domestic espresso (EBQ and ENQ)

Pesha  EBQ Ekspres brenda qytetit
deri në 500 gr 200
501 gr – 1 kg 300
1 kg – 2 kg 400
2 kg – 5kg 600
5 kg – 7 kg 750
7 kg – 10 kg 1000
Pesha  ENQ Ekspres

ndërmjet qyteteve

deri në 150 gr 400
151-250 gr 500
251 – 350 gr 600
351 – 500 gr 700
501  gr – 2kg 850
2 kg – 5kg 1000
5 kg – 7 kg 1200
7 kg – 10 kg 1400

Shënim: Për objektet mbi 10 kg do të merret një tarifë shtesë 50 lekë për çdo kg shtesë, për të dy rastet (EBQ dhe ENQ)

Per subjektet me kontrate aplikohen tarifa oferte.


Fee for receipt of postal facilities abroad was followed by land

  Lloji i objektit   Pesha  ne gram   Tarifa ne lek
Letra te thjeshta deri 20 60
21-50 80
51-100 120
101-250 270
251-500 520
501-1000 1000
1001-2000 1500
   
 Kartpostale e kartolina   30

Table of receiving postal items for overseas attended airborne

Ne lek

    Lloji i objektit  

   Pesha

   K O N T I N E N T E T  FQINJET
   EUROPE  AZI AFRIKE    AMERIKE
Letra te thjeshta  deri 20 80 90 120 50
  21-50 100 150 200 70
  51-100 150 230 250 120
  101-250 350 450 480 280
  251-500 700 1000 1050 530
  501-1000 1300 1500 2200 1000
 1001-2000 2000 3500 3800 1500
Kartolina, kartpost.   40 50 60 30
Paketa te vogla

te thjeshta

Pesha ne gr        
 deri 100 150 280 300 130
 101-250 350 430 480 280
 251-500 550 1050 1230 480
 501-1000 1150 1850 1950 1100
 1001-2000 2000 3600 3900 1900

SHENIM: Kur letrat dhe paketat kerkohen me sherbime te tjera te vecanta shtohen tarifat sipas lidhjes 2.18 
Tek fqinjet bejne pjese Maqedonia, Greqia, Jugosllavia

TARIFA E PRANIMIT TE OBJEKTEVE POSTARE PER JASHTE SHTETIT QE VIJOHEN NE RRUGE AJRORE SIPAS KONTINENTEVE

 Lidhja 2/17

     Lloji i objektit      Pesha

     ne gr

EUROPE AZI AFRIKE AMERIKE

  AUSTRALI

FQINJET
Shtypshkrime te thjeshta
deri 20 50 70 100 40
   21-50 70 140 200 60
   51-100 120 230 250 100
   101-250 270 430 450 200
   251-500 550 950 1300 530
   501-1000 1200 1600 2300 1000
 1001-2000 1700 3500 3900 1600
Thase special “M”

te thjeshte

Pesha

ne kg

 deri 5 kg 1600 2000 5000 1000
 5-10 kg 2700 3000 8000 1800
 10-15 kg 4200 4500 25000 2300
 15-20 kg 6500 6600 36000 3100
 20-30 kg 8000 9000 55000 4600

Shenim:Shtypshkrimet pranohen deri ne 5 kg. Mbi 2000gr per cdo 1000 gr ose pjese te tij merret nje tarife shtese prej 900 lek.
Kur shtypshkrimet dhe thaset M kerkohen me sherbime te vecanta shtohen tarifat perkatese sipas llojit te sherbimit te percaktuar ne lidhjen 2/18


Charge compensation for loss of parcel post items for inside and outside the country

Lidhja 2/20

  Pesha Per sherbimin brenda vendit Per sherbimin jashte vendit
 Demshperblim per humbjen

e nje objekti te porositur

300 3000
Demshperblim per humbjen e nje koliete zakonshme dhe kaba
1 kg 350
1-3 kg 450
3-5 kg 500 deri 5 kg      3000
5-10 kg 1700 5000
10-15 kg 2800 7000
15-20 kg 4500 8500
3.E nje thesi special “M” 3000 7000
4.Demshperblim per humbjen e nje
objekti EMS 4000

References

See Also

The information provided on this webpage has been compiled to provide general information to public, with the utmost care. For accuracy and completeness of the information in question, please verify details with any Post Office or Albania Post Website.